Aplikacja dedykowana do MSSF 16

Rozwiązania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji o naszych rozwiązaniach, usługach, czy doświadczeniach - zapraszamy na bezpłatną konsultację.

MSSF 16

Od 1 stycznia 2019 roku wszedł w życie MSSF 16 zmieniający sposób ujmowania aktywów użytkowanych na postawie umów leasingu i innych umów o podobnym charakterze. Zgodnie z nowym standardem leasingobiorców przestał obowiązywać podział na leasing operacyjny i finansowy, a prawa użytkowania aktywów oraz wynikające z nich zobowiązania muszą być ujmowane w bilansie. Wartość praw użytkowania aktywów podlega okresowej amortyzacji, która wraz z kosztami finansowymi z tytułu leasingu wpływa na rachunek wyników.

Kogo dotyczy MSSF 16

MSSF 16 dotyczy wszystkich spółek korzystających z aktywów takich jak samochody, powierzchnia biurowa i komercyjna, sprzęt IT, maszyny i urządzenia itp. na podstawie umów leasingu, najmu lub podobnych spełniających kryteria zawarte w standardzie. Nowy standard będzie miał szczególnie mocny wpływ na branżę handlu detalicznego.

Przykład narzędzia wspierającego zarządzanie umowami zgodne z MSSF16 – zapis webinaru


Nowe wymagania wynikające ze stosowania MSSF 16

 • konieczność gromadzenia i przechowywania większej niż dotychczas ilości danych na temat zawartych umów
 • przechowywanie historii zmian parametrów umowy wpływających na kalkulację wartości prezentowanych w sprawozdaniach finansowych
 • kalkulacja wartości zobowiązania oraz aktywa do ujęcia w bilansie zgodnie z nową formułą
 • naliczanie amortyzacji od prawa użytkowania aktywów
 • poszerzony zakres informacji o umowach leasingu wymagany do ujawniania w sprawozdaniu finansowym i notach

Aplikacja dedykowana do stosowania MSSF 16

W odpowiedzi na powyższe potrzeby stworzyliśmy w Codec aplikację umożliwiającą stosowanie wytycznych zawartych w nowym standardzie. Aplikacja wspomaga proces zarządzania umowami leasingu, najmu i podobnymi oraz ich rozliczania dla celów księgowych od początku trwania umowy aż po jej zakończenie. Moduł do zarządzania umowami leasingu pozwala na rejestrację umów wraz z parametrami niezbędnymi do kalkulacji wartości zobowiązań i praw użytkowania aktywów. Dane dotyczące umów mogą być wprowadzane manualnie przez uprawnionych użytkowników lub automatycznie importowane. Moduł ten przewiduje również możliwość modyfikacji umów w czasie ich trwania z zachowaniem historii dokonanych zmian.

Moduł finansowy aplikacji obsługuje kalkulację wartości zobowiązań oraz praw użytkowania aktywów na moment rejestracji umowy oraz w kolejnych okresach zgodnie z wytycznymi zawartymi w MSSF 16. Automatycznie naliczana jest również amortyzacja prawa użytkowania aktywów oraz koszty finansowe prezentowane w rachunku wyników. Z aplikacji można wygenerować plik z wartościami do zaksięgowania w danym okresie gotowy do importu do systemu księgowego oraz tabelę z danymi wymaganymi do umieszczenia w nocie do sprawozdania finansowego.

Zalety korzystania z dedykowanej aplikacji

 • Centralna ewidencja wszystkich umów spełniających kryteria MSSF 16 w organizacji.
 • Spójny i zgodny ze standardem sposób kalkulacji wartości księgowych dla wszystkich umów.
 • Automatyzacja obliczeń, automatyczne generowanie pliku wsadowego do systemu księgowego i tabeli do noty do sprawozdania finansowego.
 • Generowanie wartości bilansowych i wynikowych w podziale na spółkę partnera w przypadku umów najmu, leasingu lub podobnych w obrębie grupy kapitałowej ułatwiające proces konsolidacji finansowej.
 • Możliwość analiz wpływu zmian parametrów umowy na wartości bilansowe i wynikowe – praca na scenariuszach.
 • Możliwość równoległej pracy wielu użytkowników.
 • Gotowe raporty dotyczące leasingowanych/najmowanych aktywów.
 • Prosta analiza danych dot. kosztów, zobowiązań, aktywów z wielu punktów widzenia dzięki przechowywaniu danych w wielowymiarowych kostkach.

Skontaktuj się z nami w celu zadania dodatkowych pytań lub umówienia prezentacji systemu – wyślij maila na info@codec.pl lub zadzwoń pod numer telefonu +48 22 496 60 00.