Przykłady wykorzystania Adaptive

Przykłady wykorzystania Adaptive

Issue Management

Adaptive pozwala tworzyć i zarządzać incydentami jako elementami najwyższego poziomu w repozytorium oraz łączyć je z danymi, które są bezpośrednio przyczyną zdarzenia lub zdarzeniami, na które oddziaływają. Incydenty mogą być także powiązane z innym incydentem/ incydentami. System przechowuje dane na temat autora oraz aktualnego właściciela danego incydentu. Adaptive podpowiada rozwiązania, a każde z nich ma przypisaną planowaną oraz rzeczywistą datę zakończenia. Dzięki wykorzystaniu workflow, cały proces zarządzania incydentami może zostać zautomatyzowany.

System zarządzania incydentami umożliwia przeglądanie danych fizycznych, logicznych oraz biznesowych, w sposób pozwalający łatwo dostrzegać ich powiązania z konkretnymi incydentami oraz sprawdzić ich aktualny status.

Zarządzanie udostępnianiem danych / umowami dotyczącymi ich wykorzystania

Umowy dotyczące udostępniania oraz wykorzystania danych mogą być zdefiniowane do specyficznych wymagań organizacji, m.in. zarządzania uprawnieniami, ograniczenia dostępu, własność danych, terminu ich wygaśnięcia czy wreszcie procesu rozwiązywania konfliktów. Użytkownicy danych mają błyskawiczny wgląd w zakres swoich ustawień, co pozwala im zrozumieć, do których danych mają dostęp oraz jakie są warunki dostępu. Dostarczyciele danych wiedzą natomiast, jakie zobowiązania muszą spełniać.

Zarządzanie danymi krytycznymi

Dane mogą zostać zaklasyfikowane zarówno jako krytyczne lub może im zostać nadana inna istotna klasyfikacja, na przykład: poufność, prywatność czy zasady dotyczące przechowywania. Podejście takie pozwala zoptymalizować efektywność procesów, takich jak: data governance czy zarządzanie jakością danych. Wyniki wyszukiwania oraz zapytań można łatwo filtrować, dla przykładu wykorzystując kryterium krytyczności, tak aby pracować nad sprawami najistotniejszymi, wykorzystując kluczowe informacje. Każdy diagram, wizualizujący zależności między danymi może także bardziej eksponować lub wręcz filtrować dane, tak aby przedstawiać wyłącznie krytyczne (czy innego zdefiniowanego kryterium).

Dostęp i analiza danych operacyjnych w oparciu o metadane

Stanowiąca fundament Adaptive grafowa baza danych umożliwia użytkownikom nie tylko zapis na poziome metadanych, ale także danych operacyjnych, na których pracują. Dzięki temu rozwiązanie dostarcza możliwość przeprowadzania analiz operacyjnych w odniesieniu do meta danych. Dane zyskują zatem dużo obszerniejszy wymiar – zarówno biznesowy, jak i techniczny.

Zarządzanie metadanymi

Adaptive pozwala pobierać metadane, opisujące dane zarządzane w różnorodnych systemach, bazach danych, hurtowniach danych, jeziorach danych (data lakes) oraz środowiskach chmurowych. Stwarza to deweloperom oraz analitykom możliwość przeglądania jednego miejsca, w którym zgrupowane są wszystkie informacje. W tym celu mogą oni wykorzystywać funkcjonalności wyszukiwania na podstawie dowolnego tekstu, wykorzystaniu symboli wieloznacznych (tzw. wild cards), klasyfikacji czy daty utworzenia/modyfikacji. Takie ustrukturyzowanie oraz łatwy dostęp do danych w znaczący sposób skraca czas związany z wdrażaniem nowych projektów, zmniejsza redundancję danych.

Analiza przepływu danych

Dzięki wykorzystaniu powiązań, Adaptive jest w stanie automatycznie pobierać metadane, pochodzące z transformacji ETL, a także takich wykonywanych przy użyciu innych technologii i języków programowania. Podejście takie pozwala, aby analiza przepływu danych była generowana automatycznie w formie przejrzystego grafu, wspierającego funkcjonalność drill down. Analiza przepływu danych pozwala ponadto użytkownikom zrozumieć, skąd pochodzą dane, jakim transformacjom podlegają, zanim zostaną wykorzystane w formie raportu czy innej formie analitycznej.

Analiza wpływu

Wszystkie metadane są automatycznie pozyskiwane ze wszystkich źródeł danych wykorzystywanych w firmie, niezależnie czy znajdują się one w bazach danych, hurtowniach, data martach, tzw. jeziorach danych (data lakes) czy w chmurze. Co bardzo istotne również informacje na temat transformacji danych, wynikające z wykorzystania procesów ETL, BI, analitycznych są automatycznie rejestrowane. Podejście takie pozwala systemowi wskazywać potencjalne następstwa proponowanych zmian dla konkretnych danych, transformacji czy raportów Business Intelligence. Zarządzającym pozwala z kolei dokładniej szacować czas oraz zasoby związane z realizacją konkretnego projektu.

Zarządzanie jakością danych

Reguły oraz metryki jakości danych mogą zostać zdefiniowane na poziomie definicji biznesowych, zamiast definiowania ich oddzielnie dla każdego fizycznego elementu danych – dzięki czemu unikamy redundancji danych. Wykorzystując możliwość śledzenia powiązań, Adaptive dostarcza funkcjonalności pozwalających na zautomatyzowanie wykonywania zdefiniowanych reguł jakości danych w stosunku do wszystkich danych operacyjnych, w których określone definicje biznesowe mają zastosowanie.

Prywatność danych

 • Adapitve pozwala na pełny zapis wszelkich danych pozwalających na identyfikację użytkowników, informacji na temat miejsca danych, ich przechowywania, przenoszenia oraz jakie systemy i aplikacje je wykorzystują.
 • Dopasowanie architektury danych do procesów/celów, występujących w organizacji, aby zapewnić minimalną wystarczalność danych
 • Każda istotna kategoria danych osobowych, zdefiniowana przez organy decyzyjne wewnętrzne lub zewnętrzne może być zdefiniowana jako klasyfikacja danych. Klasyfikacje danych osobowych są dokonywane na poziomie biznesowym i automatycznie mają również zastosowanie na poziomach: logicznym i fizycznym. Reguły tego typu mogą być stosowane zarówno odgórnie jak i oddolnie.
 • Kluczowe metadane mogą być gromadzone dla każdego elementu danych, aby odpowiednio zarządzać politykami prywatności:
  • Przedmiot danych
  • Kiedy dane zostały pozyskane
  • Cele, w ramach których można je wykorzystywać
  • Źródło danych (bezpośrednio od osoby zainteresowanej, zakupiona baza danych, obliczenia, i tak dalej)
  • Kiedy nastąpił update danych, źródło nowej informacji
  • Kiedy dane zostały sprawdzone/potwierdzone i w jaki sposób to się odbyło (na przykład sprawdzone z zewnętrzną bazą danych)
  • Data następnej kontroli danych
  • Docelowa data przechowywania informacji
  • Możliwość przeglądania regulacji związanych z polityką prywatności (GDPR, itd.), dopasowania polityk do ustaleń biznesowych
  • Informacja na temat właściciela danych, zarządcy, ich konsumenta

Zarządzanie ryzykiem

Adaptive oferuje możliwość wykorzystania analizy SWOT (silne strony, słabości, zagrożenia oraz możliwości) dla potrzeb przygotowania zintegrowanej platformy zarządzania ryzykiem obejmujących dane, procedury biznesowe, informacje na temat wykorzystywanych technologii czy zasobów ludzkich. Takie podejście pozwala na stworzenie pojedynczego, centralnego punktu zarządzania ryzykiem, związanym z wykorzystywaniem danych w organizacji.

Racjonalizacja raportów

W dzisiejszych czasach organizacje posiadają ogromne ilości raportów operacyjnych, biznesowych czy technicznych, które są trudne do zarządzenia w holistyczny sposób. Wiele raportów tworzonych jest bez głębszej analizy i wiedzy, na temat innych, podobnych, które są już dostępne w organizacji. Sytuacja taka prowadzi do tworzenia nadmiarowych raportów, ogranicza możliwości odpowiedniego zarządzania obszarem raportowania. W konsekwencji te same działania są wykonywane zupełnie niepotrzebnie kolejny raz, pojawiają się problemy z niespójnością oraz rozwojem tego obszaru w firmie. Adaptive pomaga organizacjom radzić sobie z tego typu problemami, dzięki powiązaniu znaczenia biznesowego z raportami i metadanymi, wykrywając powtarzające się raporty i ich umożliwiając korektę

Zarządzanie zewnętrznymi subskrypcjami

Adaptive umożliwia efektywne zarządzanie zewnętrznymi subskrypcjami danych. Pomaga ustalić, które informacje są kluczowe, jak są one wykorzystywane oraz czy występują redundancje źródeł danych. Firma może zatem zoptymalizować koszty poprzez wyeliminowanie wspomnianych redundantnych źródeł danych, a także całkowitą rezygnację z danych niewykorzystywanych.

Zarządzanie danymi referencyjnymi

 • Zarządzanie autorytatywną listą danych referencyjnych, informacją, kto jest za nie odpowiedzialny oraz gdzie są one wykorzystywane
 • Tworzenie i zarządzanie nowymi kodami oraz zestawami kodów, w celu wykorzystania tych samych wzorców w ramach jednego systemu (Golden Source Capability)
 • Adaptive służy jako źródło operacyjne dla danych referencyjnych z dostępem w czasie rzeczywistym przez inne aplikacje operacyjne

Compliance

Adaptive pozwala wewnętrznym oraz zewnętrznym audytorom zrozumieć historię stojącą za każdym elementem danych, wchodzącym w skład raportów. Pozwala to na łatwe stwierdzenie, czy przechowywane dane oraz transformacje na nich są zarządzane w sposób właściwy i spełniają wymogi audytu.

Słownik biznesowy

Adaptive umożliwia zarządzanie i przechowywanie terminów i definicji biznesowych w odpowiednim słowniku biznesowym. Pozwala stosować klasyfikacje do terminów, aby lepiej zrozumieć ich specyficzny cel i sposób użycia. Każdy termin może być również przypisany do odpowiedniego słownika, ontologii czy taksonomii biznesowej, aby zobaczyć, czy odpowiada znormalizowanej definicji. Słownik jest powiązany z logicznymi oraz fizycznymi danymi, które go implementują. Takie podejście pozwala użytkownikom biznesowym szukać terminu, który jest im znany oraz wszelkich miejsc, gdzie dane odnoszące się do terminu są przechowywane. Umożliwia także użytkownikom technicznym (programistom, administratorom baz danych, twórcom raportów BI) skupienie się na fizycznych elementach danych, które wykorzystują w swojej pracy. Osoby techniczne mają także bezpośredni dostęp do terminów biznesowych, definiujących znaczenie i cel wykorzystywanych danych.

Zarządzanie danymi

 • Adaptive automatyzuje proces zatwierdzenia zmian, w odniesieniu do biznesowych, logicznych oraz fizycznych elementów danych. Każda zmiana przed ostatecznym zatwierdzeniem przechodzi zatem przez serię weryfikacji oraz akceptacji. Każdy recenzent jest powiadamiany o zmianie wymagającej jego przeglądu poprzez wiadomość e-mail.
 • Software pozwala także zapisywać wszelkie relacje odpowiedzialności za dane (właściciel, zarządca, konsument, interesariusz). Każda osoba pracująca z danymi zna dokładnie zatem zakres swojej odpowiedzialności.

Katalog danych

 • Funkcja katalogu danych umożliwia użytkownikom szukanie, komentowanie, ocenianie, rekomendowanie oraz subskrybowanie wybranych zestawów danych. Użytkownicy są automatycznie powiadamiani odnośnie zmian oraz innych aktywności w ramach źródeł i zestawów danych, które subskrybują.
 • Profilowanie oraz statystyki dotyczące wykorzystania można uzyskać dla każdego zestawu danych.
 • Wykorzystanie katalogu danych umożliwia analitykom BI wybieranie wewnętrznych, spełniających ich kryteria oraz ‘zaakceptowanych’ wewnętrznie zestawów danych.
 • Zaawansowani użytkownicy danych mogą wykorzystać funkcjonalność katalogu do manipulowania dowolnymi kombinacjami danych w różnych zestawach danych, celem podglądu spersonalizowanych widoków informacji. Katalog danych pozwala użytkownikom szybko zapoznać się z najważniejszymi cechami danych, takimi jak: poziom certyfikacji, jakość, własność/zarządzanie i treść. Wszystkie wyżej wymienione dają użytkownikom wiedzę, w jaki sposób należy łączyć różne zestawy danych w celu przeprowadzenia konkretnych oraz bardziej zaawansowanych analiz BI.

Architektura korporacyjna

 • Dzięki wykorzystaniu Adaptive można uzyskać pełny przegląd możliwości biznesowych, procesów, systemów oraz danych.
 • System pozwala oszacować elastyczność architektury przedsiębiorstwa we wspieraniu inicjatywy biznesowej oraz całkowity koszt zmian wymaganych do przeprowadzenia podstawowej analizy kosztów i korzyści
 • Wykorzystanie analizy stanu aktualnego (As-Is) versus stanu docelowego (To-Be) pozwala porównać nową okazję biznesową, architekturę IT lub model z ich stanem początkowym, celem określenia wpływu proponowanych zmian oraz oceny ich potencjalnych korzyści.
 • Adaptive pozwala zdefiniować i zarządzać standardami, politykami oraz definicjami biznesowymi oraz IT. Umożliwia ponadto zapoznanie się z ich wpływem na elementy danych, procesy biznesowe, systemy, aplikacje oraz usługi.
 • Reguły biznesowe i kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) mogą zostać zdefiniowane oraz powiązane z danymi oraz elementami procesu, który mierzą. Pozwala to architektom danych oraz procesów w niezwykle szybki sposób uzyskiwać informacje na temat wpływu proponowanych przez nich zmian na reguły biznesowe oraz kluczowe wskaźniki efektywności przedsiębiorstwa.